"Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин"

1.1. Загальний план будови і життєві форми

1.2. Загальні закономірності функціонування

Ключові слова: тварини, голозойний тип харчування, збудливість.

Головне в темі: Викладено основні ознаки, що відрізняють Царство Тварин від інших царств живої природи, та стисло зазначено основні поняття систематики тварин

Література:

1. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология: Пер.с нем. – М.: Мир, 1989.

2. Жизнь животных /пол ред. проф. Т.С. Расса. М.: Просвещение, 1983.

3. Акимушкин И.И. Мир животных: беспозвоночные. Ископаемые животные. – М.: Мысль, 1991.

1.1. Загальний план будови і життєві форми тварин

Тварини - царство еукаріотичних гетеротрофних організмів.

Тваринний світ Землі дуже різноманітний, часом у цьому різноманітті форм буває надзвичайно важко розібратися. Разом з тим, існують певні ознаки, характерні для тварин, які відрізняють їхній план будови та зумовлюють різноманітність життєвих форм. За цими ознаками їх можна відрізнити від всіх інших груп.

1. Основний тип харчування тварин - голозойний (суто тваринний, з поглинанням їжі та її внутрішньоорганізменим перетравленням) гетеротрофний, але досить часто серед тварин зустрічаються і паразити, що характеризуються гетеротрофним паразитичним харчуванням. Саме тип харчування зумовлює компактність тіла та значною мірою тип симетрії організмів.

2. Клітина тварин відрізняється відсутністю клітинної стінки, завдяки чому вона може приймати будь-яку форму (голозойний тип харчування тварин з цитологічної точки зору зумовлений саме відсутністю клітинної стінки: клітини мають здатність захоплювати тверді частки їжі – здійснювати фагоцитоз). Вакуолі в клітинах тварин не досягають таких розмірів і не мають такого значення, як в клітинах рослин. Є центріолі. Багато клітин з різними органелами руху – війками, джгутиками і т.п. Основним запасним вуглеводом є глікоген.

3. У тварин розрізняють чотири види тканин: покривну (епітеліальну), тканини внутрішнього середовища, м'язову і нервову.

4. Клітинам деяких тканин тварин властива збудливість (наприклад, м'язові і нервові).

5. Тканини утворюють органи, які об’єднуються в системи органів, спеціалізовані на виконанні певних функцій в організмі тварин (травна, дихальна, видільна системи тощо)

6. Тварини ведуть, переважно, активний рухливий спосіб життя, що пов'язано з типом харчування та зумовлено розвитком опорно-рухової і нервової систем. Внаслідок цього в тварин компактне тіло, найчастіше з двобічною симетрією та поділом тіла на передній та задній кінці (причому на передньому кінці розташовуються органи травної системи, органи чуття та нервової системи). Тварини деяких систематичних груп (кишковопорожнинні, голкошкірі) мають променеву симетрію тіла, найчастіше пов’язану з малорухомим прикріпленим способом життя.

7. У тварини, на відміну від рослин, збільшення розмірів тіла здійснюється відразу всією поверхнею, а не за рахунок певних ділянок росту. Крім того, вони мають обмежений ріст, тобто є, на противагу рослинам, закритими ростовими системами.

8. Тварини, у більшості випадків, не виявляють такої високої здатності до регенерації, як рослини (що здатні поновити організм з однієї клітини).

9. Життєві цикли тварин не відрізняються такою складністю, як у рослин. Гаплоїдна стадія представлена тільки гаметами (за незначнім винятком). Редукційний поділ (мейоз) здійснюється безпосередньо в процесі гаметогенеза.

Життєві форми тварин – це групи споріднених у систематичному відношенні організмів, які мають подібні еколого-морфологічні риси пристосування до життя в однаковому середовищі. Так, за способом добивання їжі та її характером можна виділити групи життєвих форм: рослиноїдні, хижі, трупоїди, детритоїди (грунтоїди, фільтратори в водних співтовариствах); за способом активності – прикріплені (нерухомі) та малорухомі, плаваючі, бігаючи, стрибаючі, повзаючі, летючі тощо.

Царство тварин нараховує понад 1,5 млн. видів. У систематиці тварин прийняті такі категорії: царство, тип (усього у тваринному світі виділено 23 типи), клас (71 клас), ряд, родина, рід і вид. Увесь тваринний світ для зручності вивчення поділяють на дві групи: безхребетні і хребетні тварини, у другу групу звичайно включають усіх хордових. Ці групи розрізняються за наявністю внутрішнього скелета, представленого хордою, хрящовим або кістковим скелетом (хребетним стовпом, черепом і т.д.). З розглянутих груп до безхребетних відносяться: усі найпростіші, а також типи кишковопорожнинні, плоскі, круглі і кільчасті черви, молюски і членистоногі. До хребетних відносять усіх хордових, представників класів: головохордових, круглоротих, хрящових і кісткових риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців.

1.2. Загальні закономірності функціонування

Життєдіяльність тварин обумовлена особливостями клітинної і тканинної (в багатоклітинних організмів) організації та способом активним життя.

1. Майже всі тварини є облігатними (обов’язковими) аеробами – для тканинного дихання та перетворення речовин з отриманням енергії необхідний кисень. Високорозвинені багатоклітинні організми мають спеціалізовані органи дихання, які здійснюють газообмін між тканинами та рідинами тіла організму та зовнішнім середовищем (зябра, трахеї, легені).

2. У високоорганізованих тварин функціонують спеціалізовані транспортні системи, які здійснюють перенесення поживних речовин, кисню, продуктів метаболізму між клітинами тіла та спецализованими системами органів – дихальною, травною, видільною (кров, лімфа, гемолімфа).

3. Тварини мають екскреторні органи і виділяють азотовмісні продукти життєдіяльності, такі як: аміак, сечовина, сечова кислота, гуанін, інші гетероциклічні сполуки.

4. Існує складна система регуляції сталості іонного складу організмів тварин

5. Більшості тварин властиві нервову і гуморальну системи, що забезпечують регуляцію і координацію діяльності окремих клітин, тканин, органів і їхніх систем (в рослин - тільки гормональна). Гормони тварин мають, як правило, велику молекулярну масу в порівнянні з рослинними і виділяються спеціалізованими органами - ендокринними залозами. Нервова і гуморальна системи регуляції взаємозалежні й утворюють загальну інтеграційну систему.

6. У тварин є складно організована захисна (імунна) система.

7. У зв'язку з розвитком нервової системи для тварин характерні складні поведінкові реакції, а найбільше високо організовані форми мають здатність здійснювати процеси вищої нервової діяльності.